Наукова частина

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності Харківського педагогічного університету, показником ефективності професійної роботи науково-педагогічних працівників, умовою забезпечення якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх учителів.

Ураховуючи, що в умовах європейської освітньої інтеграції та розвитку вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу рівень кадрового потенціалу університету, якість наукових досліджень викладачів і студентів, кількість та змістовність їхніх наукових публікацій є показником конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг, ректорат, деканати й кафедри університету спрямовують свою діяльність на реалізацію таких основних завдань:

-  поліпшення якості науково-педагогічного потенціалу;

-  оптимізація діяльності докторантури та аспірантури;

-   активізація розробок держбюджетних  тем;

-  покращення ефективності діяльності наукових шкіл і лабораторій;

-  збільшення якісної друкованої наукової продукції;

-  упровадження інноваційних підходів до наукових розробок;

-  підвищення ефективності студентської науки;

-  розширення науково-освітянських зв’язків між ВНЗ України та зарубіжжя та ін.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди відомий як науковий осередок розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВУ ЧАСТИНУ

 

 

Харків – 2015

 

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Положення про наукову частину Харківського національного педагогічного університету розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», Статуту університету, нормативно-правових актів, що регламентують наукову діяльність. Наукова частина у своїй діяльності керується Конституцією України, законами і постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора, першого проректора – проректора з наукової роботи та цим Положенням.

1.2.   Наукова частина є структурним підрозділом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який здійснює координацію, формування і супроводження тематики фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються науковцями університету. Наукова частина безпосередньо підпорядкована першому проректору – проректору з наукової роботи, не має самостійного балансу і статусу юридичної особи.

1.3.   Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність наукової частини ХНПУ імені Г.С. Сковороди та структурних підрозділів, які входять до його складу.

1.4.   Основними завданнями наукової частини є:

 • сприяння у дослідженнях і розробках теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, у забезпеченні єдності навчального та наукового процесів;
 • супровід фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки;
 • допомога у проведенні прикладних досліджень з вирішення актуальних завдань науки і техніки;
 • використання та впровадження результатів НДР у навчальний процес і виробництво;
 • розвиток інноваційної діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • сприяння підвищенню наукової кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • підтримка наукових досліджень молодих учених і студентів та їх залучення до участі в наукових дослідженнях;
 • сприяння розвитку системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • захист прав інтелектуальної власності та авторських прав дослідників (винахідників, авторів) ХНПУ імені Г.С. Сковороди, запобігання неправомірному одержанню прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створених працівниками ХНПУ імені Г.С. Сковороди, третіми особами та несанкціонованому використанню таких об’єктів;
 • організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності;
 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та студентів;
 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва, які сприяють створенню високих технологій, розширенню використання результатів наукових розробок у промисловості.

1.5.   Основними суб’єктами наукової діяльності університету є науково-педагогічні та наукові працівники. До проведення наукових досліджень залучаються як штатні працівника університету, так і працівники інших організацій.

1.6.   Трудові відносини наукових, науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників визначається законодавством України.

1.7.   Науково-дослідні роботи виконуються науковою частиною на підставі річних планів науково-дослідних робіт ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які формуються згідно з напрямами наукових досліджень університету.

1.8.   Фінансування наукової діяльності в університеті здійснюється як за рахунок бюджетного фінансування, так і за рахунок спеціальних коштів, отриманих від юридичних і фізичних осіб за виконані за їх замовленнями роботи, інших джерел фінансування.

1.8.1. Бюджетне фінансування здійснюється на конкурсній основі та надається для забезпечення:

 • фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • найважливіших для держави та галузі напрямів досліджень;
 • розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності;
 • підготовки наукових кадрів.

1.8.2. Кошти за виконання держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, інші надходження накопичуються на рахунку університету і використовуються відповідно до кошторисів витрат по кожній темі.

2.      ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

2.1.   Наукова частина згідно з покладеними на неї завданнями здійснює такі функції:

 • організація планування та виконання науково-дослідних робіт в університеті;
 • визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в університеті із затвердженням на Вченій раді університету;
 • координація науково-дослідної діяльності структурних підрозділів наукової частини університету;
 • формування тематичного плану держбюджетних НДР, їх затвердження в МОН України та здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт;
 • формування штатного розкладу та калькуляцій на проведення науково-дослідних робіт; сумісно з бухгалтерією ХНПУ імені Г.С. Сковороди здійснення контролю за надходженням і витратою коштів, виділених з держбюджету на НДР;
 • забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики, Міністерства освіти і науки України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації;
 • організація та проведення наукових заходів на базі університету;
 • організація участі ХНПУ імені Г.С. Сковороди у формуванні та виконанні загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських та міжнародних науково-технічних програм і проектів;
 • здійснення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об’єктів інтелектуальної власності університету, оформлення матеріалів заявок на об’єкти промислової власності та авторського права;
 • організація наукової діяльності студентів, їх залучення до виконання НДР, участь у конференціях, конкурсах студентських робіт, олімпіадах, гуртках та проблемних групах;
 • участь та проведення конкурсів наукових робіт, студентських олімпіад згідно з планом МОН України;
 • участь у розробці й модернізації науково-дослідних лабораторій;
 • залучення в установленому порядку професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів та висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконання науково-дослідних робіт на умовах сумісництва;
 • періодичний аналіз стану наукової роботи в ХНПУ імені Г.С. Сковороди та оприлюднення результатів цього аналізу на засіданнях В’ченої ради університету, оцінка ефективності наукової діяльності факультетів, кафедр та наукових груп, розробка пропозицій щодо вдосконалення наукової роботи, створення умов, які б стимулювали участь співробітників університету у виконання НДР;
 • разом з іншими підрозділами ХНПУ імені Г.С. Сковороди проведення моніторингу та аналізу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал;
 • пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних із доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів;
 • оформлення охоронних документів на винаходи, які отримані в результаті наукової діяльності працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • надання в межах своєї компетенції керівництву ХНПУ імені Г.С. Сковороди пропозицій щодо участі в міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, участь у виконанні цих програм і проектів;
 • організація співробітництва з регіональними органами державної влади, періодичне надання інформації про наукову роботу цим органам;
 • формування бази даних показників, які відносяться до наукової діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди та використовуються для складання відповідних звітів;
 • складання річних звітів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди та подання їх до МОН України відповідно до встановленого порядку; подання річних статистичних звітів із наукової діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди до Головного управління статистики у Харківській області;
 • надавати на розгляд керівництва ХНПУ імені Г.С. Сковороди пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов’язаної зі створенням, охороною і комерціалізацією об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать ХНПУ імені Г.С. Сковороди, заохочення працівників та інших осіб, які сприяли створенню, набуттю правової охорони та використанню об’єктів права інтелектуальної власності ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

3.      СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

3.1.   Основними структурними підрозділами наукової частини є науково-дослідний сектор, галузеві науково-дослідні лабораторії, наукові групи на кафедрах університету. У складі наукової частини можуть створюватися конструкторські та технологічні бюро, центри, інші підрозділи.

3.2.   Структурні підрозділи наукової частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

3.3.   Основні наукові і науково-організаційні питання наукової діяльності університету розглядає Вчена рада університету.

3.4.   З метою координації робіт з вирішення комплексних науково-технічних проблем, які виконуються науковою частиною, можуть створюватися ради з окремих проблем, які очолюють провідні вчені університету. Склад рад затверджується проректором з наукової роботи.

3.5.   Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок у ХНПУ імені Г.С. Сковороди здійснюється колективами (тематичними групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

3.6.   До складу наукової частини можуть залучатися тимчасові творчі (науково-творчі) бригади, наукові студентські загони, створені відповідно до чинного законодавства, студентські конструкторські та технологічні бюро, інші формування, які створені для підвищення ефективності розробок, зміцнення зв’язку науково-дослідного та навчального процесів.

3.7.   Згідно з виробничою необхідністю у складі наукової частини можуть бути створені нові структурні підрозділи або ліквідовані існуючі.

4.      УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ЧАСТИНОЮ

4.1.   Оперативне управління науковою частиною здійснює начальник наукової частини, що призначається на посаду ректором університету за поданням першого проректора – проректора з наукової роботи. Персонал наукової частини формується зі штатних одиниць за основним місцем роботи та сумісників.

4.2.   Начальник наукової частини організовує діяльність наукової частини і несе відповідальність за результати роботи наукової частини:

 • у межах своїх повноважень представляє наукову частину в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності без оформлення додаткової довіреності;
 • у межах своїх повноважень видає розпорядження, які є обов’язковими для всіх працівників підпорядкованих йому підрозділів;
 • визначає функціональні обов’язки працівників наукової частини;
 • керує роботою щодо складання планів науково-дослідних робіт та розробок наукової частини, здійснює контроль за їх виконанням;
 • забезпечує координацію наукової діяльності наукової частини з підприємствами, установами, організаціями, органами державного управління і місцевого самоврядування;
 • контролює комплектування наукової частини кваліфікованими кадрами;
 • забезпечує підготовку звітів щодо результатів наукової і науково-організаційної діяльності наукової частини;
 • контролює роботу структурних підрозділів наукової частини.

Інші обов’язки начальника наукової частини обумовлені його посадовою інструкцією.

4.3.   Прийняття на роботу і звільнення керівників підрозділів наукової частини здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.      ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

5.1.   Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за рекомендацією Вченої ради наказом ректора університету.

 

 

Начальник наукової частини                                                        М.А. Трубчанінов

 

Узгоджено:

 

Перший проректор

(проректор з наукової роботи)                                           Андрущенко О.А.

 

Начальник юридичного відділу                                          Тарасенко О.В.

Наукова частина

Трубчанінов Микола Анатолійович
Начальник наукової частини,
кандидат історичних наук, доцент