Положення про Вчену раду університету

 
1. Загальні положення

1.1. Вчена рада є колегіальним органом Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (надалі – Університету) й утворюється строком до семи років.

1.2. У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. Вчена рада є основною складовою в системі діяльності Університету. Шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Університету, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з педагогічної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 

2. Функції Вченої ради

2.1. До компетенції Вченої ради Університету входять такі повноваження:

-    подання до конференції трудового колективу проекту Статуту, змін і доповнень до нього;

-    ухвалення:

-    навчальних програм та навчальних планів;

-    рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

-    основних напрямів наукових досліджень;

-    оцінка стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів:

-    затвердження фінансового плану і звіту Університету;

-    ухвалення перспективних планів матеріального розвитку Університету;

-    подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера, директора бібліотеки;

-    обрання     таємним      голосуванням     на    посади завідувачів кафедрами і професорів;

-    прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора старшого наукового співробітника;

-    рекомендації науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших державних Академій;

-    висунення та представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та присвоєння почесних звань;

-    Вчена рада попередньо розглядає питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету.

 

2.2. Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

 

3. Склад Вченої ради

3.1. Головою Вченої ради є ректор Університету.

3.2. Секретарем Вченої ради є вчений секретар Університету.

3.3. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується ректором на термін до 7 років. У разі потреби склад Вченої ради може переглядатися.

3.4. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

-    проректори, директори інститутів, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, директор бібліотеки, керівники органів самоврядування: голови профспілкових комітетів Університету, спілки студентів;

-    виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;

-    виборні представники, які представляють інші колективи працівників і які працюють у них на постійній основі;

3.5. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

3.6. Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники і не менше як 10 відсотків - аспіранти і студенти університету.

 1. Прокопенко І.Ф. – голова вченої ради, ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, голова спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук;
 2. Андрущенко О.А. – заступник голови ради, перший проректор – проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з філологічних наук;
 3. Тищенко Т.І. – вчений секретар ради, кандидат філологічних наук, професор;
 4. Бабічев А.В. – начальник департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, представник роботодавців;
 5. Бережна С.В. – доктор філософських наук, професор, декан історичного факультету;  
 6. Білецька С.А. – голова профспілки студентів університету;
 7. Бойчук Ю.Д. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти;
 8. Вакуленко К.Р. – студентка 3 курсу українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, голова спілки студентів і молоді університету;
 9. Голобородько К.Ю. – доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка;
 10. Гончаров Д.О.  – кандидат педагогічних наук, декан економічного факультету;
 11. Губа А.В. – доктор педагогічних наук, професор, директор науково-методичного центру організації навчального процесу;
 12. Гулак А.Т. – доктор філологічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з мовознавства;
 13. Денисенко І.Д. – доктор філософських наук, професор, декан факультету психології та соціології;
 14. Довженко Т.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкового навчання;
 15. Дорошенко С.І. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, ветеран війни;
 16. Дудка Я.В. – аспірант 1 року денної форми навчання кафедри історія України;
 17. Жукова Н.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічних питань;
 18. Зеленська Л.Д. – доктор педагогічних наук, професор, профспілка співробітників;
 19. Золотухіна С.Т. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, заступник голови спеціалізованої ради з педагогічних наук;
 20. Іонова О.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін;
 21. Коваленко О.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського та усного мовлення, директор центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти;
 22. Кононенко Я.В. – студентка 3 курсу факультету іноземної філології, староста групи, голова волонтерського комітету;
 23. Коробейнік В.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичної культури;
 24. Корніленко А.К. – студентка 3 курсу українського мовно-літературного факультету;
 25. Кузнєцов М.А. – доктор психологічних наук, професор, заступник голови спеціалізованої вченої ради з психологічних наук;
 26. Култаєва М.Д. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, голова спеціалізованої вченої ради з філософських наук;
 27. Куц Г.М. – доктор політичних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з політичних наук;
 28. Маслов М.П. – кандидат історичних наук, доцент, голова профкому викладачів та співробітників;     
 29. Пилипенко О.А. – студентка 3 курсу історичного факультету, заступник голови спілки студентів та молоді університету;
 30. Подберезський М.К. – доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки та психології;
 31. Прокопенко А.І. – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту інформатизації освіти;
 32. Процевський В.О. – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету;
 33. Радіонова Н.В. – доктор філософських наук, професор, директор Інституту Сковороди;
 34. Разуменко І.В. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач відділу докторантури  і аспірантури;
 35. Сембратович В.С. – 3 курс, фізико-математичний факультет, староста.
 36. Силаєв О.С. – доктор філологічних наук, професор;
 37. Соколова А.В. – доктор педагогічних наук, доцент, декан музично-педагогічного факультету; 
 38. Стаканкова Т.П. – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету славістики;
 39. Танько Т.П. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної освіти;
 40. Троцко А.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з науково-педагогічної роботи, голова спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук;
 41. Турко І.Ф. – директор бібліотеки;
 42. Тучина Н.В. – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету іноземної філології;
 43. Ушкалов Л.В. – доктор філологічних наук, професор;
 44. Фартушна Ю.В. – 3 курс, факультет початкового навчання, староста, член спілки студентства та молоді факультету.
 45. Хомуленко Т.Б. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, голова спеціалізованої вченої ради з психологічних наук;
 46. Черновол-Ткаченко Р.І. – кандидат педагогічних наук, професор, директор інституту післядипломної освіти;
 47. Штефан Л.А. – доктор педагогічних наук, професор;
 48. Якушко Н.М. – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи.

 

4. Організація роботи Вченої ради

4.1. Засідання Вченої ради Університету відбуваються один раз на два місяці. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради.

4.2. Проводить засідання Вченої ради ректор.

4.3. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

4.4. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.5. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

4.6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректора з наукової роботи та інших проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря Університету.

 
Секретаріат Вченої ради

 

Тищенко Тетяна Іванівна
вчений секретар університету,
кандидат філологічних наук, доцент