Науково-дослідний сектор

 

1. Положення про науково-дослідний сектор (НДС) складено на підставі законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, „Про наукову та науково - технічну діяльність”, „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, „Про інноваційну діяльність”, Положення про організацію наукової, науково - технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації, затвердженого наказом МОН України від 002006 № 422, Статуту ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2. Науково-дослідний сектор є науковим структурним підрозділом університету, який здійснює керівництво науковою і науково-технічною діяльністю та забезпечує виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, консультаційних робіт та широке впровадження наукових і конструкторських розробок у навчальний процес і виробництво.

3. НДС забезпечує виконання основних завдань наукової та науково-виробничої діяльності в університеті, передбачених основними напрямками подальшого розвитку науки і вдосконалення управління науковою діяльністю в університету та концептуальними напрямками розвитку ХНПУ імені Г.С. СКОВОРОДИ.

4. Науково-дослідний сектор підпорядковується проректору з наукової роботи. Начальник НДC призначається на посаду ректором на умовах трудової угоди або контракту.

5. Структуру НДС затверджує ректор університету. В складі НДС для організації, координації та виконання наукових і науково-дослідних робіт можуть створюватись наукові і науково-організаційні відділи, лабораторії та групи, конструкторські бюро, дослідні виробництва, навчально-науково-виробничі і інженерні центри, майстерні та інші підрозділи згідно профілю університету, а також інформаційні, метрологічні, патентно-винахідницькі та інші служби.

6. НДС використовує університетську гербову печатку, інші печатки та штампи, розрахункові рахунки університету в банках, в тому числі рахунки за цільовим призначенням.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ НДС

1. Науково-дослідний сектор разом зі своїми структурними підрозділами є товаровиробником, а його науково-технічна продукція визнається товаром.

2. До науково-технічної продукції належать: результати закінчених фундаментальних та прикладних досліджень і розробок; результати закінчених науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та інших видів робіт по створенню нової техніки, технологій та матеріалів; результати закінчених робіт в галузі науково-технічного та соціально-економічного планування і прогнозування, екології та ергономіки, техніко-економічних досліджень, стандартизації, патентування, інформації та інших галузей наукових досліджень; результати науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, спрямованих на створення та удосконалення автоматизованих систем проектування, математичного моделювання, технічна допомога в дослідженнях, освоєнні та впровадженні нової техніки та матеріалів; науково-технічні послуги (пусконалагоджувальні роботи, авторський нагляд, проектно-вишукувальні роботи, різного виду консультації); інші результати науково-технічної діяльності відповідно до діючого законодавства України в галузі наукової і науково-технічної діяльності.

3. Обсяг науково-технічної продукції НДС визначається у вартісному виразі і прирівнюється до товарної продукції.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. НДС виконує наукові дослідження, проектно-конструкторські роботи за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету, коштів, що надходять за виконання науково-дослідних та конструкторських робіт за господарськими договорами з замовниками, а також робіт, що пов’язані з науково-виробничою діяльністю; власних коштів, зокрема спеціальних коштів університету, одержаних із сум за навчання; за рахунок кредитів та інших джерел, що встановлені діючим законодавством.

2. НДС укладає господарські договори з замовниками на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, прикладних розробок, дослідно-конструкторських, проектних та технологічних робіт, науково-технічних послуг в інтересах народногосподарського комплексу, об’єднань, установ та підприємств, в тому числі закордонних.

3. Господарські договори укладаються також на виконання замовлень, пов’язаних із впровадженням результатів завершених досліджень та розроблених в університеті об’єктів інтелектуальної власності.

4. Господарські договори від імені університету укладає ректор або проректор з наукової роботи з одночасним визначенням по кожному договору наукового керівника. Науковим керівником може бути працівник університету, що має науковий ступінь доктора наук або кандидата наук.

5. Договір з замовником є основним правовим та фінансовим документом, що регулює відношення виконавця і замовника науково-технічної продукції та визначає взаємну економічну відповідальність за взяті зобов’язання та їх виконання. За використання коштів, ведення документації та виконання кошторису особисту відповідальність несе науковий керівник теми.

6. НДС сплачує податки та інші обов’язкові платежі в бюджет згідно діючих законодавчих актів. Загальна сума податків та платежів складається з податків та платежів по кожному господарському договору.

7. Фінансування фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок з коштів загального фонду державного бюджету, що надаються головним розпорядником – МОН України, здійснюється на конкурсній основі за порядком встановленим МОН України.

8. НДС здійснює фінансову діяльність за річними кошторисами, що затверджуються ректором.
9. Розмір накладних витрат (видатків до розподілу) встановлюється в межах від 10 до 20 відсотків від суми договірної ціни наукової роботи (теми).

ВИКОНАВЦІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ

1. Для виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт та вирішення виробничих завдань НДС залучає професорсько-викладацький склад, наукових, інженерно-технічних працівників, спеціалістів, робітників, докторантів, аспірантів, студентів в тому числі тих, які не працюють і не навчаються в університеті.

2. Працівники приймаються на роботу (на штатні посади або за сумісництвом) згідно з трудовим договором, контрактом, в тому числі на конкурсній основі та можуть виконувати окремі види робіт за угодами цивільно-правового характеру . Трудовий договір, контракт, цивільно-правова угода укладається між працівником та ректором за погодженням проректора з наукової роботи.

3. Трудовий договір може бути:
o безстроковим, укладений на невизначений строк;
o укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (строковий);

4. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, обсяг робіт, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови припинення дії контракту встановлюються за угодою сторін відповідно до діючого законодавства.

5. Заробітна плата працівника визначається залежно від його вкладу в кінцевий результат науково-дослідних робіт. За поданням наукових керівників тем, наукових підрозділів або лабораторій наказом по університету всім штатним працівникам і сумісникам визначається посадовий оклад як щомісячний аванс за виконання робіт. Розмір щомісячного окладу не повинен бути меншим мінімальної заробітної плати встановленої Кабінетом Міністрів України.

6. Розмір надбавок, доплат, премій та інших виплат працівникам НДС і виконавцям НДР, які стимулюють якість, обсяг і своєчасність виконання робіт, визначає керівництво НДС і наукові керівники тем відповідно до чинного законодавства та діючого порядку в університеті.

7. Винагорода виконавцям за виконані роботи або надані послуги за цивільно-правовою угодою встановлюється за погодженням сторін.

8. Кількісний і якісний склад виконавців робіт по темі та термін виконання робіт визначає науковий керівник теми.

 

Науково-дослідний сектор

Карпенко Надія Олександрівна
Завідувач науково-дослідного сектору
кандидат філологічних наук, доцент