Рада молодих учених університету

 

     Пріоритетні напрями досліджень молодих вчених ХНПУ імені Г.С. Сковороди визначаються загальноцивілізаційними тенденціями та актуальними проблемами національно-культурного будівництва, соціально-економічного розвитку України, перспективами європейської та євроатлантичної інтеграції. З огляду на це тематика досліджень докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди розгортається навколо таких ключових проблем:

·   соціально-економічні трансформації українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів;

·   теоретико-методологічні та методичні аспекти модернізації системи вищої освіти України у контексті Болонського процесу;

·   особливості реалізації компетентнісного підходу на шляху інтеграції системи освіти України до європейського та світового освітньо-культурного простору;

·   особистісно-професійне становлення фахівця ХХІ століття в умовах безперервної освіти;

·   інноваційні технології в освітньому процесі навчальних закладів усіх рівнів;

·   інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науці, виробництві;

·   історія освіти й педагогічної думки України та Слобожанщини;

·   здоров’язбережувальна компетентність і безпека життєдіяльності особистості як умова сталого розвитку сучасного суспільства;

·   мовна освіта як шлях до євроінтеграції та ін.

    Молоді вчені ХНПУ імені Г.С. Сковороди беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференціях, де презентують результати власних теоретичних розвідок з найактуальніших проблем сучасної науки, а також практичні розробки в сфері освітніх, економічних, управлінських інновацій.

    З метою підтримки дослідницької діяльності нового покоління українських науковців у ХНПУ імені Г.С. Сковороди щорічно за результатами науково-дослідницької діяльності проводиться традиційна конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень». Її учасники отримують можливість опублікувати матеріали своїх досліджень у збірці «Методологія сучасних наукових досліджень».

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

1. Загальні положення.

1.1. Рада молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (у подальшому РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішення загальних проблем, пов’язаних із професійною діяльністю молодих науковців та захисту соціальних інтересів молодих учених.

1.2. Молодими вченими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти ХНПУ імені Г.С. Сковороди віком до 35 років включно (докторанти віком до 40 років), які займаються науково-дослідною роботою.

1.3. РМУ створена за ініціативою наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди і здійснює свою діяльність у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У своїй діяльності РМУ керується чинним законодавством України, Статутом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Положенням про організацію науково-дослідної роботи у ХНПУ імені Г.С. Сковороди, даним Положенням, а також принципами добровільності, рівноправності самоврядування.

1.4. Головною сферою діяльності РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди є Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди з усіма структурними підрозділами, у яких працюють молоді науковці.

1.5. Діяльність РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди координується адміністрацією ХНПУ імені Г.С. Сковороди через проректора з наукової роботи.

1.6. Голова РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди може бути членом Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

2. Основні задачі РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених  ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.1.1. Підтримувати наукову спадковість, зберігати наукові школи і напрями ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.1.2. Надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікацій наукових праць, а також при відрядженнях на науково-практичні конференції.

2.1.3. Надавати інформаційну допомогу наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених.

2.1.4. Сприяти поширенню (упровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт у різних організаційно-правових формах.

2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених.

2.2.1. Сприяти професійному зростанню наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.2.2. Сприяти організації конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення й узагальнення інформації про напрями і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених  ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.2.5. Висувати кандидатури РМУ на здобуття премій, грантів, стипендій.

2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених у Вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2.3.2. Представляти інтереси молодих учених у державних органах, муніципальних, наукових, громадських об'єднаннях та інших організаціях.

2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді з метою виявлення проблем молодих учених та пошуку шляхів їх вирішення.

 

3. Діяльність РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди

3.1. РМУ здійснює свою діяльність за погодженням з ректором, проректором з наукової роботи університету.

3.2. Основною формою роботи РМУ є засідання.

3.3. Засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві третини від складу РМУ.

3.4. Засідання РМУ може бути ініційоване ректором, проректором з наукової роботи університету, начальником наукової частини, головою РМУ чи його заступниками або на вимогу не менше, ніж одної третини від складу РМУ.

3.5. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів РМУ.

3.6. Рішення Ради оформлюється у вигляді  ухвал РМУ.

3.7. На засідання РМУ можуть бути запрошені представники органів держаної влади, інших навчальних закладів, ділових кіл, ЗМІ, громадських організацій та об’єднань, іноземні гості, інші особи, присутність яких ефективна для роботи РМУ.

 

4. Основні права та обов’язки  РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди

4.1. РМУ має право:

- виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації, брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

- представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;

- організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції, конструкторські бюро;

- вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;

- ініціювати проведення засідань наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

- брати участь у міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і програмах;

- організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;

- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.

4.2. Здійснюючи діяльність з реалізації задач, РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди зобов’язана:

- дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Положенням про організацію науково-дослідної роботи у ХНПУ імені Г.С. Сковороди і Положенням про РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

- поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення інформаційного стенду РМУ, створення й підтримки Інтернет-сторінки РМУ. Представляти на засіданнях наукової молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди щорічний звіт про свою діяльність;

- надавати необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених.

4.3. Будь-який вид діяльності РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

 

5. Організаційна структура РМУ

5.1. Вищим органом керівництва РМУ є Загальні засідання його членів.
Загальні засідання:

- обирають Голову РМУ та Координаційну раду (Голова РМУ є Головою Координаційної ради);

-  обирають Голову студентського наукового товариства;

- заслуховують звіти Голови Координаційної ради та її членів;

- дають оцінку діям, документам, заявам РМУ, анулюють їх;

- приймають рекомендації щодо реорганізації РМУ.

5.2. Загальні засідання є повноважними за наявністю двох третин членів РМУ. Рішення засідання приймаються простою більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних документів, Положення, доповнень та змін до них приймаються двома третинами голосів.

5.3. Загальні засідання скликаються за рішенням Координаційної ради щомісячно про що члени РМУС повинні бути проінформовані за 5 днів до їх проведення.

5.4. Позачергові Загальні засідання РМУ можуть бути скликані Координаційною радою за поданням третини членів РМУ.

5.5. Координаційна рада РМУ є керівним органом у період часу між Загальними засіданнями.

До складу Координаційної ради входять:

- Голова РМУ як Голова Координаційної ради;

- Голова ради;

- Секретар РМУ;

- Голови секцій молодих учених  кожного факультету університету.

Керує роботою Координаційної ради Голова РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

5.6. Засідання Координаційної ради скликається Головою ради за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.

5.7. Координаційна рада:

- скликає Загальні засідання РМУ,

- координує діяльність РМУ,

- забезпечує виконання рішень Загальних засідань,

- приймає рішення щодо вступу та виключення з членів РМУ.

5.8. Засідання Координаційної ради є правомірним за наявності не менше половини від кількості її членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх і є обов’язковими для виконання всіма членами РМУ.

5.9. Кандидат на посаду Голови РМУ висувається рішенням кваліфікованої більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУ) на установчому засіданні РМУ і затверджується ректором ХНПУ імені Г.С. Сковороди на терміном до 3-х років (починаючи з 2016 року).

5.10. Голова РМУ має право:

- приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМУ, вирішувати питання підготовки і проведення засідання РМУ;

- головувати на засіданнях РМУ;

- координувати діяльність РМУ.

5.11. Голова РМУ зобов’язаний:

- формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМУ, здійснюючи функції Голови цього засідання або передаючи ці функції частково або цілком заступнику Голови РМУ;

- контролювати дотримання членами РМУ цього Положення і діяльність РМУ у цілому;

- звітувати перед членами РМУ на його засіданні про виконану роботу;

- звітувати перед Ученою радою університету про виконану роботу.

5.12. Секретар РМУ:

- веде діловодство РМУ;

- засвідчує документи РМУ.

5.13. РМУ має право більшістю голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУ) висловити недовіру Голові РМУ. У випадку, коли Голова РМУ на підставі власного бажання у встановленому РМУ порядку чи добровільно за рішенням РМУ припиняє свої функції або членство в РМУ, функції Голови РМУ автоматично переходять до виконувача обов’язків РМУ (обирається на цьому ж засіданні), який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМУ питання про вибори і призначення Голови РМУ, а також провести це засідання впродовж одного місяця. Якщо Голова РМУ тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і ін.), то РМУ більшістю голосів передає функції виконувача обов’язків Голови РМУ або одному з членів РМУ.

 

6. Взаємодія РМУ зі структурними підрозділами

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

6.1.Ректор, проректор з наукової роботи, учений секретар Ученої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди можуть брати участь у роботі РМУ, надавати інформацію РМУ про рішення Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди та інші нормативні документи, які стосуються діяльності РМУ, вносити пропозиції щодо участі РМУ у вирішенні завдань ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

6.2. Прийняте рішення РМУ має рекомендаційний характер для адміністрації, Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди і за необхідністю вноситься до порядку денного найближчого засідання виконавчої РМУ, Ученої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи РМУ, рішення РМУ може бути оформлене на бланку унівеситету, засвідчено підписами Голови РМУ, проректора з наукової роботи або вченого секретаря Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди та гербовою печаткою ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

7. Заключні положення

7.1. Пропозиції щодо зміни дійсного Положення РМУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди розглядаються на засіданні РМУ і ухвалюються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів РМУ).

7.2. Рішення про припинення діяльності РМУ може прийматися ректоратом ХНПУ імені Г.С. Сковороди або Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

seryikov.jpg

 

Сєряков Сергій Олегович
Голова Ради молодих учених,
кандидат історичних наук, доцент
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Божко Олексій Олександрович
Голова СНТ університету