Студентське наукове товариство

Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях факультетів, участь у наукових проблемних групах, «круглих» столах, семінарах, підготовка наукових публікацій, участь у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт, конференціях, виконання наукових досліджень, стажування у закордонних університетах тощо.

Членами наукового товариства на сьогодні є 2100 студентів, які працюють у наукових гуртках, проблемних групах, творчих лабораторіях, дискусійних клубах.

До складу Ради молодих вчених ХНПУ імені Г.С. Сковороди входять дві секції – ради аспірантів та студентського наукового товариства. За кожною спеціальністю створено окрему секцію, відповідні засідання проводяться щомісяця. У 2015 р. студентське наукове товариство університету  об’єднувало 18 секцій, до складу яких входять понад 47 проблемних груп.  

За ініціативою ректора університету акад. НАПНУ І.Ф. Прокопенка була запропонована співпраця з інститутами НАПНУ у площині розробки і пропонування молодим фахівцям магістерських програм, спрямованих на поєднання наукової розвідки у галузі класичної педагогічної науки і конкретної практичної діяльності.

Традиційною є щорічна науково-практична конференція магістрантів «Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки», що працює за такими тематичними напрямами: загальноцивілізаційні тенденції розвитку науки та освіти; шляхи інтеграції системи освіти України до європейського освітнього простору; українська наука в європейському та світовому вимірах; актуальні проблеми дошкільної, початкової, загальної середньої, педагогічної освіти; актуальні проблеми педагогічного менеджменту та управління навчальним закладом; актуальні проблеми психологічного супроводу освітнього процесу; здоров’язбережувальні освітні технології та формування здорового способу життя учнів і студентів; актуальні проблеми природничих, суспільних та економічних наук; актуальні проблеми мовознавства та літературознавства; актуальні проблеми гуманітарних наук та мистецтвознавства.

За результатами конференції видається збірка матеріалів, до якої у 2015 році – 417 статей магістрантів університету.

У студентських конференціях брали участь 1344 студенти.

У 2015 р. студентами університету видано 1307 наукових робіт, із них опубліковано самостійно – 1192 , у співавторстві – 115.

Протягом року студенти пройшли стажування за кордоном, а саме:

Китайська народна республіка – 8 чол.; Польща – 1 чол.; Ізраїль – 1 чол.

Участь у конференціях з виїздом за кордон взяв 41 студент.

 

 

 

seryikov.jpg

 

Сєряков Сергій Олегович
Голова Ради молодих учених,
кандидат історичних наук, доцент
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Божко Олексій Олександрович
Голова СНТ університету